enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

Clubfoto Hercules 1910

 

Dit keer doen we een beroep op het geheugen van onze lezers en vragen hen in oude fotoalbums of schoenendozen te snuffelen. Het betreft een groepsfoto van de gymnastiek- en atletiekvereniging Hercules, omstreeks 1914?? We hebben in iedere geval enkele aanknopingspunten. Links naast het vaandel Folkert Folkertsma, rechts Harke Kijlstra, daarnaast Harm Postma en Tjerk Lammers. Op de stoel links: Roel de Vries, leraar lichamelijke opvoeding. We hopen dat u ons alle namen kunt aanreiken.

Reacties graag naar: Pluskrantredactie, Jansoniusstraat 22 9203 NK Drachten. Telefoon 0512-519965. E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Boveneind eind negentiende eeuw

 Het Boveneind eind negentiende eeuw

De fotograaf geeft ons een beeld van de toenmalige Noord- en Zuidkade. De draaibrug over de Noorder- en Zuiderdwarsvaart is nog volledig in functie. Links achter de bomen bevindt zich de Leerlooierij Spahr van der Hoek en rechts daarna het pand van Talsma. Ook het brugwachtershuisje is nog in volle glorie. Getuige het aantal belangstellenden was het schieten van een plaatje nog een hele gebeurtenis.

Wie jongstleden Zondagmorgen (Oudejaarsdag) den Grindweg van het naburige Terband passeerde, kon en moest getuige zijn van een zeer onverkwikkelijk schouwspel. Bij een aldaar, door Israëlieten bewoond huis, werden op niet meer dan vijf à zes treden afstand van den publieken weg eenige schapen onder den blooten hemel geslacht. Wij kunnen van den Israeliëten voorzeker niet vergen, dat zij op Zondag geene bezigheden zullen verrigten, maar kunnen wel van hen eischen, dat zij aan andersdenkenden geen onnoodige ergernis behoeven te geven. Is het slagten van vee op zich zelf reeds een zaak, die onder beter toezicht behoorde te geschieden dan hier dikwijls plaats heeft; dubbel onaangenaam wordt men getroffen, wanneer zooals hier er een blijkbaar streven in kan worden gezien om aanstoot te geven.

Op den bewuste Zondagmorgen toch was er dienst in de Hervormde Kerk te Terband en daar tevens vele Katholieken en Afgescheidenen van Terband Zondagsmorgens hunne Bedehuizen te Heerenveen bezoeken, was bedoelde weg een wezenlijk kruispunt voor kerkgangers, buiten de wandelaars die om van een heerlijken wintermorgen te genieten, daartoe de schoongelegen Terbandsterweg hadden genomen. Het is steller dezes volstrekt niet te doen om langs dezen weg het Gemeentebestuur van Engwirden uit te noodigen, de nog niet vervallen Zondagswet toe te passen, maar hij hoopt dat de betrokken personen zelf het verkeerde hunner handelwijze zullen inzien. Mogt dit echter niet baten, dan zal hij genoodzaakt zijn, om in het begin der maanden, waarin de Israëlieten langs de huizen hunner Christelijke medeburgers, eene Collecte houden tot instandhouding hunner Eredienst, deze feiten nogmaals in herinnering te brengen.

Uw dw.

Bron: Nieuw Advertentieblad 13-01-1883

 

De Pluskrant is een initiatief van het Platform Ouderen Smallingerland. In 1987 gestart als een redactioneel zelfstandige bijlage in de regionale pers, achtereenvolgens: Drachten Optimaal, Bijtijds, Drachtster Courant. Sinds 2007 in Breeduit, onder censuur van de afdeling voorlichting gemeente Smallingerland. Uitgeverij Hoekstra Emmeloord, onderdeel van de NDC, waarvan de Drachtster Courant ook deel uitmaakt, is formeel als uitgever verantwoordelijk voor de Breeduit.

Echter de afdeling communicatie/voorlichting gemeente Smallingerland heeft bindende afspraken gemaakt met Uitgeverij Hoekstra, waardoor zij een veto kunnen uitspreken over kritische artikelen in de Pluspagina. Over journalistieke vrijheid gesproken.

De Pluskrant is een uitgave op internet http://www.pluskrant.nl van Stichting De Pluskrant. Zonder commercieel oogmerk. Stichting De Pluskrant besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. Indien er foto- of ander materiaal op deze website wordt getoond, waarvan u meent of kunt aantonen de rechthebbende te zijn, dan kunt u dit melden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De redactie van De Pluskrant plaatst dagelijks/wekelijks berichten op de website http://www.pluskrant.nl. Iedere week een column in de Breeduit. Eén keer per maand een pagina in de Breeduit. Heeft u een bericht, al dan voorzien van een foto of ander ondersteunend materiaal, dat u wilt aanbieden, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vragen en opmerkingen over de werking en functionaliteiten van deze website kunt u per e-mail opsturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inmiddels, (begin mei 2012) heeft de NDC zich teruggetrokken uit de Breeduit. De gemeente Smallingerland (lees afdeling communicatie) biedt de senioren geen ruimte meer in het weekblad Breeduit. Na 25 jaar zorgt het overheidsorgaan dat staat voor een stimulerend ouderenbeleid, met één haal een streep door de rekening.

Onze achtenswaardige politieke partijen zoals CDA, PvdA, SP en GPV, met zoveel ouderenbeleid in hun portefeuille, vinden dit kennelijk de gewoonste zaak.