enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz
 Flevo land Naamloos

 

Onder het gesnor van filmcamera’s begon een expeditie van twintig man in vijf jeeps vanaf de dijk bij de Roggebotsluizen, dit om de pers een indruk te geven van het drooggevallen land. Nog geen tien minuten later zaten de vijf voertuigen vast in de modder. Onwrikbaar vast. Met vereende krachten, bestaande uit de zwoegende heren der publiciteit, de voeten gestoken in veel te grote laarzen, werd getracht de wagens weer uit de zuigende blubber te krijgen. Sjorrend en duwend, onder het gesnor der camera’s en het geklik van fototoestellen, bleek het mogelijk drie van de vijf jeeps weer vaste grond onder de woest ronddraaiende en modder opspuitende wielen te geven.
Deze modderbrij staat op de kaart aangegeven als zijnde de nieuwe polder Oostelijk Flevoland.

 

Bron: Ons Noorden 9-2-1957

De liberale partij, die in Friesland nog altijd de overhand heeft, is de laatste jaren tekort geschoten. Andere partijen zijn juist in opkomst. Het clericalisme en het socialisme moeten beide krachtig bestreden worden. Het eerste omdat het in hare consequentie leidt tot het heerschen van de kerk over den staat, het tweede omdat het leidt tot vernietiging der individueele vrijheid. Friesland telt reeds vele heele en halve sociaal-democraten, die willens en onwillens het zaad van wrok en haat met milde hand uitstrooien, misanthropen en pessimisten die het goede in de maatschappij niet willen of kunnen zien, het kwade overdrijven en met schrille kleuren afschilderen, die alles verkeerd achten en in het bijzonder de liberalen van al dat verkeerde de schuld geven.

Bron: Kanton Bergum Adv. Nbld. 29 januari 1887

Een greep uit de geschiedenis van hotel de Phoenix. Er was eens…..
Deze zin waarmee vaak een sprookje begint, vormt de opmaat van dit korte verhaal over het wel en wee van het voormalige, bekende hotel de Phoenix in Drachten. Alleen gaat het in dit geval niet om een sprookje maar over een gebouw dat behalve als hotel /restaurant/café van grote betekenis is geweest voor het publieke- en sociaal-culturele leven van Drachten. Zonder twijfel was het hotel/restaurant/café, de basis van Phoenix’s bestaansrecht.
Advertenties waarin veilingen van onroerend goed werden aangekondigd, bieden een goed venster op de plaats die de Phoenix innam in de toenmalige samenleving. Bovendien bood het hotel onderdak aan verenigingen op veler terrein. Ook hier geven de aankondigingen in dagbladen van allerlei evenementen een specifieke kijk op het reilen en zeilen van de Drachtster samenleving. Tot de komst van de Lawei bood de Phoenix bijvoorbeeld een uniek podium aan toneeluitvoeringen.

Geschiedenis van de Phoenix in vogelvlucht
Omstreeks 1815 wordt de Phoenix als herberg genoemd. Het is niet onwaarschijnlijk, dat het pand rond 1800 is gebouwd. Maar hoe oud het precies is valt niet met zekerheid te zeggen, evenmin valt de herkomst van de naam af te leiden. Of de naam zo maar gekozen is of enig verband houdt met het verleden weten we niet. In zijn boekje ‘Lezing over Drachten’ waarin een rijke schat aan herinneringen is verzameld wijdt de heer Zoveele (1843-1933) slechts een enkele opmerking aan het hotel.

In de oudste advertentie in de Leeuwarder Courant van 19 september 1828, staat de volgende tekst: “De leden van het negende district der Vriesche afdeling van het Nederlandsch-Bijbelgenootschap worden uitgenodigd tot bijwooning der jaarlijksche vergadering te Dragten in het logement de Feniks bij M.Gaastra op Dinsdag 23 September 1828, des voormiddags ten 11 uren”.
In het boekje “DRACHTEN van toen naar nu, 350 jaar leven, wonen en werken”, vinden we het volgende: “In oude stukken staat De Phoenix aanvankelijk omschreven als “een capitale boerenhuizinge met schuur, hovinge en plantagie. Toen timmerman Jan Binnes Bolleman in 1840 eigenaar werd, kwam hij met het Nutsdepartement overeen, dat hij achter de herberg een lokaal tot ‘Nut van het algemeen’ zou bouwen. Die zaal is voor het uitgaansleven in Drachten geweest wat nu de Lawei is”.
22 februari 1964 valt het doek voor de Phoenix. het hotel wordt opgeheven, het gebouw waarin het hotel was ondergebracht blijft bestaan .

Bij raadsbesluit van 23 december 1968 wordt het voormalige hotel met nog enkele andere opstallen en terreinen met een oppervlak van 2781 vierkante meter aangekocht door Vroom en Dreesmann NV. Later veranderen de plannen van het Grootwinkelbedrijf. Meer duidelijkheid daarover verschaft de Leeuwarder Courant van 13 mei 1968 onder de kop “V&D in Drachten op Raadhuisplein”. “Vroom en Dreesmann NV wil in het nieuwe winkelcentrum ‘Raadhuisplein’ een warenhuis bouwen. Het college van Burgemeester en Wethouders stelt voor De Phoenix tezamen met enkele andere door V&D aangekochte panden over te nemen en daarvoor in de plaats V&D vergelijkbare oppervlakte in het Raadhuisplein te geven.” In december 1968 volgt een volgende aflevering in het ‘accommodatiefeuilleton’ van de Phoenix. De Leeuwarder Courant van 6 december 1968 bericht daarover onder het hoofd ”Phoenix in Drachten wordt meubelzaak” het volgende: “Van bevoegde zijde vernamen wij, dat burgemeester en wethouders van Smallingerland binnenkort de raad zullen voorstellen het voormalige hotel-restaurant ‘de Phoenix ‘in de Noorderbuurt te Drachten te verkopen aan Baarsma’s Interieur, Zwaagwesteinde. Het hotel stond sinds 1964 leeg”.

De Phoenix is in 1967 overgenomen door de gemeente. Na Baarsma is het pand als winkel nog in gebruik geweest bij Bentex. De Drachtster Courant van 19 september 2007 schrijft onder de kop ”Phoenix in de as’’: “Of er ooit nog een hotel de Phoenix in het Drachtster centrum komt valt te betwijfelen, Poolse bouwvakkers zijn momenteel bezig met de sloop van het gebouw in de Noorderbuurt. Alleen de voorgevel blijft staan, helemaal vastgeklemd tegen een ijzeren skelet. Daarachter moet de komende maanden een compleet nieuw gebouw verrijzen, dat vanaf begin volgend jaar (2008) onderdak biedt aan de vestiging van modeketen Hemmes & Mauritz. Van het ooit zo roemruchte pand is alles verdwenen.” De voorgevel van het voormalige hotel-restaurant tooit nu een zaak waar wellicht veel Drachtsters van nu blij mee zullen zijn, namelijk de komst van H&M.

Jan van der Vlugt

Het Genootschap voor Oorlogsstudie te Kopenhagen, een strikt wetenschappelijk en neutraal lichaam, heeft onlangs de bloedige rekening opgemaakt van het verlies aan menschenlevens in de eerste twee jaren van den oorlog. Dit Genootschap verricht met groote zorg een zeer waardevol werk, waarvoor speciaal vredespropegandisten hen eenmaal dankbaar zullen zijn. Het bepaalt zich niet tot de verzameling van gegevens omtrent de rechtstreeksche verliezen van lijf en leden op het slagveld, maar strekt zijn onderzoekingen onder meer ook uit tot de groote sterfte onder krijgsgevangenen, het verlies aan levens onder non-combattanten in de oorlogszones, de sterfte onder vluchtelingen, de sterfte onder de burgerbevolking, de vermindering in de geboortecijfers, en zoo voorts.

Bron: Leeuwarder Courant 11-12-1916