enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

Nieuw onderzoek naar de meerwaarde van drietalig basisonderwijs, met duidelijk meer aandacht voor Fries en Engels, heeft opnieuw positieve effecten op de beheersing van het Nederlands aangetoond. Uit het onderzoek, de monitor 3TS, blijkt namelijk dat leerlingen op 3TS-scholen bij Nederlandse spelling en begrijpend lezen boven het landelijk gemiddelde scoren. Ook in eerdere onderzoeken werd al de voorzichtige conclusie getrokken dat drietalig onderwijs tot hogere leerprestaties leidt.

Internationale studies wijzen al jarenlang op het belang van meertalig onderwijs voor een betere ontwikkeling. Onderzoeken van o.a. Willis (2012), Paradowski (2010) en Bialystok (2004) tonen aan dat kinderen met een meertalige opvoeding en scholing sneller zijn in aandachts-, taal- en rekentaken. Meertaligen ontwikkelen meer verbindingen in de hersenen en hebben gemiddeld later last van dementie. Meertalig onderwijs en een meertalige opvoeding zorgen voor een beter zelfbeeld en bieden wereldwijd meer kansen op werk.

De monitor 3TS vond in 2015-2016 voor de tweede maal plaats. De metingen werden verricht in opdracht van de Provincie Fryslân. De onderzochte scholen maken deel uit van Netwurk 3TS.
Scholen binnen dit netwerk bieden Nederlands, Fries en Engels niet alleen als vak aan, maar ook als voertaal bij andere vakken en activiteiten. Momenteel zijn er 80 basisscholen aangesloten bij het Netwurk Trijetalige Skoallen.

Op het congres Wow Meartalich, 21 juni 2017 in het Adverium te Drachten, zullen de resultaten van de monitor 3TS verder worden toegelicht.

Cedin, centrum meertaligheid.