enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

roel oostra kopieMarike
Zag ik een paar dagen geleden Klaas Bruinsma door onze straat fietsen. En toen dacht ik: hoeveel plaatsgenoten zouden weten dat er een zeer knappe Klaas in hun midden woont die de klassieken vanuit het Latijn of het Grieks of het Middeleeuwse Nederlands of het Middeleeuwse Engels niet alleen voortreffelijk in hedendaags Fries vertaalt maar ook zorgt dat er boeken van komen.

No tink ik net dat der in grutte merk is foar in fryske Sofokles of Karel ende Elegast, om mar in pear te neamen. Dat is eink spitich want bygelyks De tocht fan de Argonauten sjocht der as boek treflik út en de aventoeren fan Orpheus, Jason en harren maten lêze as in trein. Hawar, by myn boeken seach ik ek Marike fan Nijmegen stean. Dit Midsieuwske ferhaal fan Marike dy’t mei de duvel as loverboy omslacht hat Bruinsma yn treflik en linich Frysk oerbrocht. In lust om te lêzen en, want it is fansels skreaun as in toanielstik, it soe sa spile wurde kinne.
Soe der net in taal-dosint op ien fan ús grutte middelbare skoallen te finen wêze, tink ik wolris, dyt de earm om dizze Marike slaan wol? Past doch prachtich yn it les pakket? Hoecht net folle tiid te kosjen en as lês-foarstelling hat men samar in útfiering foar de boppebou foar mekoar.

Der sil doch wol in ploechje studinten te finen wêze dy’t nocht oan sa’n putsje hat?

Ik sjoch it al foar my : Yn de aula In tolftal stuollen op in rige foar op it poadium. Foar elke stoel in stik karton mei de namme fan de rol: FERTELLER , MARIKE, GYSBERTde pastoar , MOENEN de duvel, in OBER, ensafuorthinne. Op de stuollen de akteurs dy ’t mei it boekje yn de hân harren tekst gloedfol foardrage. Wedzje dat it noflik oerke wurde kin. De lytse seal fan de Lawei soe der ek hiel geskikt foar wêze.

Mar ja, der moat fansels wol in learaar fûn wurde dy ’t it ynitiatyf nimt hoewol it bestjoer fan in skoalleklub dat ek wol dwaan kin. (Of bin der gjin skoalleklubs mear?) Marike fan Nijmegen is te krijen by Utjowerij Elixer, Ossekop 4, 8901 AA Ljouwert en faaks ek wol by boekhannel van der Velde.

Omdat ik weet dat er nogal wat medeburgers zijn die onze taal wel kunnen verstaan maar Fries lezen moeilijk vinden (en daarom het bovenstaande bij voorbaat overslaan) maak ik hier nog even de notitie dat het prachtig zou zijn als een paar toneelliefhebbers de Friese Marike fan Nijmegen tot leven zouden willen wekken.

Roel Oostra